Brackenzuchtvereine

des Jagdgebrauchshundeverbandes e.V. (JGHV).

 

 

Schwarzwildbrackenverein (Slovensky Kopov) e.V.

 

 (SBV)

 

Schwarzwildbracke

 

 

 

 

 

 

 

==>  zur Hompage    Schwarzwildbrackenverein (Slovensky Kopov) e.V.